Warunki użytkowania i prywatność

Warunki użytkowania

Jesteś połączony z publiczną stroną internetową Atos Origin. Informacje i treści pojawiające się na tej Stronie podlegają następującym Warunkom, a dostęp i dalsze korzystanie z tej Strony oznacza pełną akceptację tych Warunków: Niniejsza Strona ma na celu dostarczenie informacji o Atos Origin i jej podmiotach stowarzyszonych, jej organizacji, oferowanych produktach i usługach. Informacje te stanowią jednak jedynie prezentację usług i produktów Atos Origin i nie są wiążące umownie. Aby zawrzeć jakąkolwiek umowę, należy skontaktować się bezpośrednio z Atos Origin.

Chociaż Atos Origin dokłada wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były dokładne i aktualne, może ona zawierać nieścisłości, nieaktualne informacje lub błędy typograficzne. W związku z tym Atos Origin nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji, które mogą być zawarte na tej Stronie. Ponadto Atos Origin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści niniejszej Witryny. Nazwy, dokumenty, obrazy, logo i zdjęcia identyfikujące usługi Atos Origin są wyłączną własnością Atos Origin i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszelkie odniesienia do informacji, treści, artykułów, produktów, procesów lub usług osób trzecich za pomocą nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta lub w inny sposób, które mogą być dokonywane w ramach korzystania z niniejszej Witryny, niekoniecznie stanowią lub sugerują ich akceptację, zatwierdzenie lub rekomendację przez Atos Origin lub jakiekolwiek powiązanie z Atos Origin. Ponadto niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani utrzymywane przez Atos Origin. Atos Origin nie dokonał przeglądu wszystkich lub jakichkolwiek stron powiązanych z niniejszą Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych stron powiązanych z niniejszą Witryną. Atos Origin udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody użytkownika, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza do takich witryn nie oznacza poparcia Atos Origin dla tych witryn.

Użytkownik korzysta z niniejszej Witryny i przegląda ją na własne ryzyko. Atos Origin ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe lub karne szkody wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Nie ograniczając powyższego, wszystkie informacje udostępniane na niniejszej Stronie są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym (ale nie wyłącznie) jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich.

Atos Origin może w dowolnym momencie wprowadzać modyfikacje, ulepszenia, poprawki i/lub zmiany w niniejszej Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem w sposób najbardziej zbliżony do pierwotnego zamiaru stron, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

W przypadku, gdy Atos Origin nie będzie nalegać na wykonanie lub ścisłe przestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, takie działanie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa lub postanowienia. Ani sposób postępowania stron, ani jakakolwiek praktyka handlowa nie spowoduje zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. Wszelkie roszczenia przeciwko Atos Origin muszą być wnoszone w Hiszpanii.

JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI NIE ZOSTANĄ W PEŁNI ZAAKCEPTOWANE, KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ MUSI ZOSTAĆ NATYCHMIAST ZAKOŃCZONE.

Prywatność

Atos Origin przygotował niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w celu zademonstrowania swojego zdecydowanego zaangażowania w ochronę prywatności. Poniżej ujawniono nasze praktyki w zakresie gromadzenia i rozpowszechniania informacji na naszej stronie internetowej:

Używamy adresu IP użytkownika, aby pomóc nam zidentyfikować problemy z naszym serwerem i administrować naszą witryną internetową.

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych Witryn, takich jak Witryny naszych partnerów. Atos Origin nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki dotyczące prywatności stosowane na takich innych stronach internetowych.

Bezpieczeństwo

Niniejsza Witryna stosuje rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, zmianie lub niewłaściwemu wykorzystaniu informacji znajdujących się pod naszą kontrolą.

Jak skontaktować się z witryną

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, praktyk stosowanych na tej Stronie lub kontaktów z tą Stroną, można skontaktować się z nami pod następującym adresem:

[email protected]